شماره تماس: 24827-021

شرکت نرم افزاری فروردین

فروش

 
آیا امکان چاپ آدرس فروشنده در فاکتور فروش وجود دارد؟

در صورتی که آدرس شرکت در قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم‌افزار← تنظیم مشخصات شرکت} درج شده باشد با فعال نمودن گزینۀ فروشنده واقع در پنجره مدیریت چاپ، آدرس فروشنده در فاکتور درج خواهد شد.

 
آیا این امکان در سیستم وجود دارد که با ایجاد سال مالی جدید اضافات و کسورات تعریف شده در تعاریف فروش مشاهده نشود و اضافات/کسورات جدید درج گردند؟

خیر، به این دلیل که کسورات و اضافات تعریف شده در فاکتورها در سال‌های مالی قبلی مورد استفاده قرار گرفته و امکان حذف آن وجود ندارد.

 
آیا این امکان در برنامه وجود دارد که شماره فاکتورِ صادر شده پس از لغوِ فاکتور پاک نگردد؟

برای این منظور باید در قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم‌افزار← تنظیم مشخصات شرکت← برگه‌دان فروش} گزینۀ "لغو فاکتورهای فروش صادر شده در گذشته امکان‌پذیر باشد (بدون پاک شدن شماره فاکتور)" انتخاب و ثبت گردد.

 
آیا می‌توان جهت تخفیفات تجاری درج شده در فاکتور فروش، سند جداگانه صادر نمود؟

برای این منظور باید جهت ردیف‌های فاکتور کد تخفیف تجاری تعریف شود. البته توجه داشته باشید که جهت تخفیف تعریف شده در {فروش← تعاریف← کسور و تخفیفات} کدینگ حسابداری تعریف شده باشد.

 
آیا می‌توان در فرمت چاپِ فاکتور که به صورت Normal انتخاب شده است، قسمت مُهر فروشنده را حذف نمود؟

می‌توان تنظیمات چاپ را بگونه‌ای تنظیم نمود که در پنجرۀ تنظیمات چاپ و در برگه‌دان صفحه‌بندی، مقابل امضای پنجم نقطه‌ای درج شود تا عبارت مُهر فروشنده حذف گردد.  

 
آیا می‌توان ماندۀ حساب خریدار را از فاکتور فروش مشاهده نمود؟

برای این کار باید بر روی سربرگ فاکتور فروش راست کلیک نموده و گزینۀ "مشاهدۀ مانده خریدار" را انتخاب نمایید.

 
اضافات و کسورات به صورت پله‌ای به چه صورت می باشد؟

در اضافات از نوع "از مبلغ/تا مبلغ" ابتدا بازۀ مبلغ فاکتور مشخص شده و "درصد اضافه به جمع وارد شده" جهت آن بازه در "مبلغ فاکتور" ضرب شده و به عنوان اضافات در نظر گرفته می‌شود. حال در صورتی که تیک گزینۀ اعمال درصد اضافه به جمع به صورت پله‌ای فعال باشد و برای مثال مبلغ در بازه دوم قرار داشته باشد مقداری از مبلغ فاکتور که در بازه اولی است اضافات آن جداگانه محاسبه شده و باقی مانده مبلغ در بازه دوم محاسبه خواهد شد و در پایان اضافات به دست آمده با هم جمع شده و به عنوان اضافات در نظر گرفته می‌شود.  

 
اقدام به صدور چندین فاکتور از قسمت {فروش← سایر عملیات فروش} نموده‌ام، اما هیچگونه عملیاتی انجام نمی‌شود. علت چیست؟

به این دلیل می‌باشد که در قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم‌افزار← تنظیم مشخصات شرکت← برگه‌دان فروش} گزینۀ "برای هر فاکتور فروش و برگه مرجوعی سند حسابداری جداگانه صادر شود" انتخاب شده است. بنابراین این گزینه را غیر فعال نموده و نسبت به صدور چندین فاکتور اقدام نمایید.

 
با اینکه تغییرات فی در مشخصات کالا و مواد و خدمات ثبت شده است اما با ایجاد فاکتور در تاریخی که فی آن در تغییرات فی وجود دارد مشاهده نشده و خطای "تغییرات فی با مشکل مواجه می‌شود" مشاهده می‌شود. علت چیست؟

به این علت است که برای مثال تغییرات فی در یک سال مالی ثبت شده که فاکتور ایجاد شده در سال مالی قرار ندارد.

 
با اینکه فی فروش در قسمت {انبار← تعاریف← مشخصات کالا و مواد و خدمات} مشخص شده است اما با انتخاب کالا در پیش‌فاکتور، فیِ در نظر گرفته شده نمایان نمی‌شود و مبلغ صفر را نمایش می‌دهد؟

نحوۀ فروش در پیش‌فاکتور باید همان نحوۀ فروشی که در مشخصات کالا و مواد و خدمات مشخص شده است، در نظر گرفته شود.

 
با اینکه وضعیت حساب در فاکتور فعال است و تیک درج پیام در تنظیمات چاپ نیز انتخاب شده ولیکن باز هم اطلاعات حساب در چاپ نمایش داده نمی‌شود؟

در تنظیمات چاپ و در برگه‌دان صفحه‌بندی گزینۀ فاکتور خلاصه نباید فعال باشد.

 
با صدور فاکتور خطای "موجودی ... منفی شد" مشاهده می‌شود. علت چیست؟

این خطا ممکن است به دلایل مختلفی مشاهده شود. 1- به این دلیل که حداقل موجودی برای کالای مورد نظر در مشخصات کالا و مواد و خدمات تعریف شده باشد و تعداد موجودی کالا کمتر از تعداد حداقل موجودی مشخص شده ‌باشد. 2- تاریخ رسید کالا بعد از حواله زده شده است که با تهیه گزارشِ کاردکس مشخص می‌شود. 3- همچنین این امکان وجود دارد که جهت کالاهایی که مقدار وارده/ صادره آن به صورت اعشاری وارد می‌شود این خطا مشاهده می‌شود که برای حل آن باید در قسمت مشخصات کالا و مواد و خدمات در قسمت حداقل موجودی عدد " 0.01- " وارد گردد. و در آخر اینکه موجودی کالا واقعاً منفی می‌باشد.

 
با صدور فاکتور خطای حساب کل صحیح نیست مشاهده می‌شود؟

برای این منظور ابتدا چک شود که برای ماهیت استفاده شده در فاکتور فروش چه نوع نحوه صدور سند حسابداری انتخاب شده است. در صورتی که کدینگ آرتیکل می‌باشد کدینگ را تعریف نموده و در صورتی که نوع معین و جزء آن از نوع معین کالا و جزء کالا می‌باشد باید در قسمت تعاریف مشخصات کالا و مواد و خدمات برای کالای انتخابی در فاکتور فروش معین و جزئی که منطقی بوده (منظور اینکه کل تعریف شده در ماهیت و معین تعریف شده در این قسمت در سرفصل های حسابداری وجود داشته باشد) تعریف شده باشد. همچنین در صورتی که نوع معین از نوع طرف حساب باشد باید معین و جزء جهت تفصیلی انتخاب شده در فاکتور فروش در قسمت تعاریف حسابهای تفصیلی، مشخص شده باشد. نکته: توجه داشته باشید که تنظیم انبار و تنظیم فروش در تعاریف ماهیت‌های رسید و حواله در صورتی که دو کل متفاوت انتخاب شده باشد و هر دو را بر روی معین کالا و جزء کالا می‌گذارید باعث می‌شود که دو کل متفاوت با یک معین و جز صادر شود که امکان‌پذیر نمی‌باشد. البته این نکته برای زمانی استفاده می‌شود که صدور رسید و سند حسابداری بریا فاکتور مورد نظر انتخاب شده باشد.

 
بر روی فاکتور مورد نظرم راست کلیک نموده و گزینه کپی اطلاعات و ایجاد پیش‌فاکتور جدید را انتخاب نموده ام و حال اقدام به تغییر سال مالی پیش‌فاکتور می‌نمایم اما با خطای پیش‌فاکتور در آغاز و پایان سال مالی نمی‌باشد مشاهده می‌شود؟

زیرا با کپی فاکتور و ایجاد پیش فاکتور جدید، تاریخ پیش‌فاکتور مساوی با تاریخ جاری سیستم ایجاد می‌شود و شما ابتدا باید تاریخ پیش‌فاکتور را مطابق با سال مالی جاری نموده و سپس نسبت به تغییر سال مالی پیش‌فاکتور اقدام نمایید.

 
برای استفاده از ماهیت کالا در اصلاحیه فروش چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور باید جهت ماهیت تعریف شده در قسمت {انبار← تعاریف← ماهیت‌های رسیدها و حواله‌ها} و در برگه‌دان تنظیمات فروش گزینۀ "این ماهیت در اصلاحیه فروش به کار می‌رود" انتخاب شده باشد.

 
برای اعمال تخفیف در فاکتور فروش قبل از اعمال ارزش افزوده چه کار باید انجام داد؟

باید در فاکتور فروش به جای درج کسورات در پایین پنجره، برای هر ردیف به صورت جداگانه تخفیف لحاظ نمود و در پایین پنجره، ارزش افزودۀ مورد نظر را نیز مشخص کرد. البته برای تعریف کسور و اضافات باید از قبل در قسمت {فروش← تعاریف← کسورات و اضافات} اقدام نمود.

 
برای بازگردانی فاکتورهای ابطال شده چگونه اقدام می‌شود؟

بر روی فاکتور مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه "بازگردانی فاکتور ابطال شده" انتخاب شود.

 
برای تعریف نمودن اضافات به صورت تابع به چه صورت اقدام می‌شود؟

در صورتی که از تابع اضافه به جمع استفاده شود و در این قسمت تابع مورد نظر تعریف شود مبلغ فاکتور بر حسب تابع محاسبه شده و به عنوان اضافات در نظر گرفته می‌شود. مثلا تابع را به صورت x*0.024 تعریف می‌نماییم که این تابع به این صورت می‌باشد که 0.024 درصد از مبلغ فاکتور به عنوان اضافات در نظر گرفته می‌شود. بنابراین x همان مبلغ فاکتور است.

 
برای تغییر فی فروش واحد کالا چگونه اقدام می‌شود؟

از قسمت {انبار← تعاریف← مشخصات کالا و مواد و خدمات} دکمۀ ویرایش را انتخاب نموده و نسبت به تغییرات فی اقدام نمایید. در پایان دکمۀ ثبت را به منظور ثبت تغییرات فشار دهید.

 
برای در نظر گرفتن واحد جهت کالای مورد نظر در فاکتور فروش چگونه اقدام می‌شود؟

برای این کار باید جهت کالای مورد نظر در قسمت {انبار← تعاریف← مشخصات کالا و مواد و خدمات} فی فروش در نظر گرفته شود.

  تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت نرم افزار فروردین می باشد.

 
LiveZilla Live Help